Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) 
- zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PHSR Agroma S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin, zarejestrowana pod numerem KRS 0000145347, NIP 851 00 12 377, REGON 810483968.

Mogą Państwo skontaktować się z administratorem:

 • listownie na adres naszej siedziby: P.H.S.R. Agroma S.A. ul. Letnia 12, 
70-813 Szczecin
 • e-mailowo: agroma@agromasa.com

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :

 • realizacji czynności handlowych ( sporządzanie ofert, wystawianie faktur, obsługa płatności, wymiana korespondencji )
 • zawarcia umów i transakcji
 • realizacji dostaw zamówionych produktów i usług
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • obsługa reklamacji
 • realizacji celów marketingowych na podstawie Państwa zgody

 

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne
 • numer telefonu
 • adres e-mail

 

Odbiorcami Państwa danych mogą zostać:

 • osoby upoważnione – nasi pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych , 
aby wykonywać swoje obowiązki służbowe.
 • operatorzy pocztowi i kurierzy
 • banki w zakresie realizacji płatności,
 • instytucje bankowe w celu wyliczenia zdolności kredytowej
 • olności kredytowej
 • firmy świadczące usługi IT i audytorskie
 • w/w podmioty mogą przetwarzać Państwa dane osobowe tylko na podstawie umowy 
z Administratorem.
 • organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń 
z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia,

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie 
z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 
do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wszelkiej staranności, zgodnie obowiązującymi procedurami według RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij